سفارش تبلیغ
صبا
[ و به مردى که از او خواست تا پندش دهد فرمود : ] از آنان مباش که به آخرت امیدوار است بى آنکه کارى سازد ، و به آرزوى دراز توبه را واپس اندازد . در باره دنیا چون زاهدان سخن گوید ، و در کار دنیا راه جویندگان دنیا را پوید . اگر از دنیا بدو دهند سیر نشود ، و اگر از آن بازش دارند خرسند نگردد . در سپاس آنچه بدان داده‏اند ناتوان است ، و از آنچه مانده فزونى را خواهان . از کار بد باز مى‏دارد ، و خود باز نمى‏ایستد ، و بدانچه خود نمى‏کند فرمان مى‏دهد . نیکوان را دوست مى‏دارد ، و کار او کار آنان نیست و گناهکاران را دشمن مى‏دارد ، و خود از آنان یکى است . مرگ را خوش نمى‏دارد ، چون گناهانش بسیار است و بدانچه به خاطر آن از مردن مى‏ترسد در کارست . اگر بیمار شود پیوسته در پشیمانى است ، و اگر تندرست باشد سرگرم خوشگذرانى . چون عافیت یابد به خود بالان است ، و چون گرفتار بلا شود نومید و نالان . اگر بلایى بدو رسد ، به زارى خدا را خواند ، و اگر امیدى یابد مغرور روى برگرداند . در آنچه در باره آن به گمان است ، هواى نفس خویش را به فرمان است ، و در باره آنچه یقین دارد در چیرگى بر نفس ناتوان . از کمتر گناه خود بر دیگرى ترسان است ، و بیشتر از پاداش کرده او را براى خود بیوسان . اگر بى نیاز شود سرمست گردد و مغرور ، و اگر مستمند شود مأیوس و سست و رنجور ، چون کار کند در کار کوتاه است و چون بخواهد بسیار خواه است . چون شهوت بر او دست یابد گناه را مقدّم سازد ، و توبه را واپس اندازد و چون رنجى بدو رسد از راه شرع و ملّت برون تازد . آنچه را مایه عبرت است وصف کند و خود عبرت نگیرد ، و در اندرز دادن مبالغه کند و خود اندرز نپذیرد . در گفتن ، بسیار گفتار ، و در عمل اندک کردار در آنچه ناماندنى است خود را بر دیگرى پیش دارد ، و آنچه را ماندنى است آسان شمارد . غنیمت را غرامت پندارد و غرامت را غنیمت انگارد . از مرگ بیم دارد و فرصت را وامى‏گذارد . گناه جز خود را بزرگ مى‏انگارد و بیشتر از آن را که خود کرده ، خرد به حساب مى‏آرد ، و از طاعت خود آن را بسیار مى‏داند که مانندش را از جز خود ناچیز مى‏پندارد . پس او بر مردم طعنه زند و با خود کار به ریا و خیانت کند با توانگران به بازى نشستن را دوست‏تر دارد تا با مستمندان در یاد خدا پیوستن . به سود خود بر دیگرى حکم کند و براى دیگرى به زیان خود رأى ندهد ، و دیگران را راه نماید و خود را گمراه نماید . پس فرمان او را مى‏برند و او نافرمانى مى‏کند . و حق خود را به کمال مى‏ستاند و حق دیگرى را به کمال نمى‏دهد . از مردم مى‏ترسد ، نه در راه طاعت خدا و از خدا نمى‏ترسد در راه طاعت بنده‏ها . [ و اگر در این کتاب جز این گفتار نبود ، براى اندرز بجا و حکمت رسا ، و بینایى بیننده و پند دادن نگرنده اندیشنده بس مى‏نمود . ] [نهج البلاغه]
 
سه شنبه 96 تیر 20 , ساعت 3:11 عصر

همه چیز در مورد  هولوگرام دودویی

این هولوگرام ها  از یک صفحه  و  یک الگوی آسودگی سطح روی آن نصب شده  است که در این  حال  صورت یک تصویر در میدان دور در  حالی  که صفحه درون  یک پرتوی لیزرجای گذاری می شود ،ساخته می­شود.به طور مثال  هولوگرامی است که پرتو را به دو قسمت   مساوی تقسیم می­کند که می­توانند به وسیله­ ی یک لنز روی نقاط مجزا متمرکز شوند و در این صورت چندین سوراخ می­تواند به صورت همزمان مته شوند..تصویر با الگو طوری در ارتباط است که نقاط موجود در تصویر با حالت تناوبی در الگوی صفحه­ ی فازی در ارتباط است.اگر قرار باشد پرتو به صورت سنتی به بخش­های مجزا تبدیل شود(با استفاده از شکا ف ­دهنده ­ی پرتو و آینه ها)،در این صورت تولید تعداد کمی نقطه به تجهیزات زیاد و صف­ بندی پهناوری نیاز خواهد داشت و شامل اتلاف فراوانی می­شود.یک صفحه­ ی تک ­فازی می­تواند به صورت هر گونه الگویی از پرتوها تقسیم شود.

فاز فقط ارتباط بین شئ و تصویر نیست.دست­کاری فاز همچنین می‌تواند برای تبدیل طیف یک پالس لیزر استفاده شود،به نحوی که شکل موقتی پالس به یک الگوی مشخص و خاص تبدیل شود.الگو در مواد قطبی ­شده به صورت تناوبی،تبدیل صحیح فرکانس نور را تضمین می­کند.فیلترهای فاز با طیف ویژه سیگنال­ها را با تسهیم تقسیم کدی(CDM)و با ارتباط از راه دور کدگذاری و فشرده می­کنند،که بسیار ایمن ­تر از کدگذاری با تسهیم تقسیم طول موجی و تقسیم زمانی است.

 

 راه های  شکل دهی نور  با  هولوگرافی 

هولوگرافی و روش های متفاوت برای  شکل­ دهی نور معمولاً می­توانند با به کار گیری  محاسبات بر مبنای فوریه مدل شوند که در آن میدان حاصل مربوط به تبدیل فوریه ­ی صفحه است .میدان ایجاد شده مستقیماً با تبدیل شدن به  فوریه­ ی صفحه در ارتباط است ولی چون فقط فاز نور مدول می­شود،خروجی تبدیل فوریه­ ی یک میدان است که در آن مدول در(بخش موهومی)توان است.مینیمم کردن خطای ریشه­ ی مربع میانگین در شدت باعث مسئله‌ای می­شود که ممکن است راه حل دقیقی هم نداشته باشد که باعث ایجاد احتمالات زیاد برای راه ح ل­های تقریبی م ی­شود که تا کنون به وسیله ی محاسبات مستقیم سیستماتیک شناسایی نشده­ اند.


نوشته شده توسط نادر رفیعی | نظرات دیگران [ نظر] 
سه شنبه 96 تیر 20 , ساعت 3:9 عصر

همه چیز در مورد  هولوگرام دودویی

این هولوگرام ها  از یک صفحه  و  یک الگوی آسودگی سطح روی آن نصب شده  است که در این  حال  صورت یک تصویر در میدان دور در  حالی  که صفحه درون  یک پرتوی لیزرجای گذاری می شود ،ساخته می­شود.به طور مثال  هولوگرامی است که پرتو را به دو قسمت   مساوی تقسیم می­کند که می­توانند به وسیله­ ی یک لنز روی نقاط مجزا متمرکز شوند و در این صورت چندین سوراخ می­تواند به صورت همزمان مته شوند..تصویر با الگو طوری در ارتباط است که نقاط موجود در تصویر با حالت تناوبی در الگوی صفحه­ ی فازی در ارتباط است.اگر قرار باشد پرتو به صورت سنتی به بخش­های مجزا تبدیل شود(با استفاده از شکا ف ­دهنده ­ی پرتو و آینه ها)،در این صورت تولید تعداد کمی نقطه به تجهیزات زیاد و صف­ بندی پهناوری نیاز خواهد داشت و شامل اتلاف فراوانی می­شود.یک صفحه­ ی تک ­فازی می­تواند به صورت هر گونه الگویی از پرتوها تقسیم شود.

فاز فقط ارتباط بین شئ و تصویر نیست.دست­کاری فاز همچنین می‌تواند برای تبدیل طیف یک پالس لیزر استفاده شود،به نحوی که شکل موقتی پالس به یک الگوی مشخص و خاص تبدیل شود.الگو در مواد قطبی ­شده به صورت تناوبی،تبدیل صحیح فرکانس نور را تضمین می­کند.فیلترهای فاز با طیف ویژه سیگنال­ها را با تسهیم تقسیم کدی(CDM)و با ارتباط از راه دور کدگذاری و فشرده می­کنند،که بسیار ایمن ­تر از کدگذاری با تسهیم تقسیم طول موجی و تقسیم زمانی است.

 راه های  شکل دهی نور به هولوگرافی ها 

هولوگرافی و روش های متفاوت برای  شکل­ دهی نور معمولاً می­توانند با به کار گیری  محاسبات بر مبنای فوریه مدل شوند که در آن میدان حاصل مربوط به تبدیل فوریه ­ی صفحه است .میدان ایجاد شده مستقیماً با تبدیل شدن به  فوریه­ ی صفحه در ارتباط است ولی چون فقط فاز نور مدول می­شود،خروجی تبدیل فوریه­ ی یک میدان است که در آن مدول در(بخش موهومی)توان است.مینیمم کردن خطای ریشه­ ی مربع میانگین در شدت باعث مسئله‌ای می­شود که ممکن است راه حل دقیقی هم نداشته باشد که باعث ایجاد احتمالات زیاد برای راه ح ل­های تقریبی م ی­شود که تا کنون به وسیله ی محاسبات مستقیم سیستماتیک شناسایی نشده­ اند.


نوشته شده توسط نادر رفیعی | نظرات دیگران [ نظر] 

لیست کل یادداشت های این وبلاگ