سفارش تبلیغ
صبا
نیکو نیست خاموشى آنجا که سخن گفتن باید ، چنانکه نیکو نیست گفتن که نادانسته آید . [نهج البلاغه]
 
دوشنبه 96 آبان 22 , ساعت 9:0 عصر

 فرضه ی هولوگرام باریک را بشناسیم

درباره هولوگرام های باریک باید به اطلاعات بسیار زیادی دست پیدا کرد تا بتوانیم به شیوه ای بسیار خوب و موفق در اینده نقش آنها را دریافت و از آنها استفاده ای برد تا زمینه های پیشرفت مارا فراهم کنند.بنابر این ادامه خواند این مطلب برای شما امری بسیار حیاتی خواهد بود.

هولوگرام باریک از ثبت الگوهای تداخلی دو بعدی در میان اشعه ی مرجع و نور از شی روی صفحه ی رسانگر حاصل می شود .اگر فاصله ی هولوپلیت به میزان کافی از منبع sوs1به دور باشد الگوی تداخلی دو بعدی بر سطح هولوپلیت که شامل الگوی تداخلی دو شکافه یانگ می باشد به وجود می آید .این الگو شامل مجموعه ای از خطوط موازی تاریک و روشن که فرکانس فضایی شان بسته فاصله ی میان sوs1 و فاصله ی هولوگرام از sوs1 ،می باشد.
مجموعه ای از خطوط موازی تاریک و ترانما یراش سنج نامیده می شوند.در هنگام ساخت هولوگرام های باریک نور از هرنقطه بر روی جسم s1با منبع sتداخل پیدا می کند یراش سنج های دو بعدی را همانند الگوهایی در نواحی کوچک از هولوگرام را به وجود می آورد .بنابراین هر ناحیه از هولوگرام های باریک مجموعه ای از یراش سنج های تشکیل شده از تداخلات نور از هر نقطه بر روی شی با اشعه های مرجع است .شاخه ی ریاضیاتی به کار برده شده برای مطالعه ی هولوگرافی انتقالات fourierنامیده می شود و فرآیند تشکیل هولوگرام fourier synthesisنامیده می شود .
هنگامی که هولوگرام با منبع sروشن می گردد هر ناحیه ی ابتدایی نور را برای بازسازی جبهه ی موج شی شکست می دهد .اگر نور سفید برای روشن کردن هولوگرام به کار گرفته شود طول موج های متفاوت به زوایای متهدد شکسته می شوند و تصویر با طیف دنباله دار پوشانده می شود .بنابراین هولوگرام های پراکنشی بهتر با لیزرهای نوری مشاهده می شوند .

 هولوگرام باریک چیست؟

هولوگرام های باریک را میتوان یکی از رشته هایی از هولوگرام شناسی دانست که در آینده نقش بسیار بزرگی را بازی خواهد کرد.اما حقیقت درباره این هولوگرام ها چیست؟ این هولوگرام های باریک را تا چه اندازه میشناسید؟برای شناخت بهتر این هولوگرام ها باید ادامه این مطلب را بخوانید.

مدل های فیزیکی برای هولوگرافی می بایست به یک محدوده تجزیه گردد (مانند مدل چوب و توپ برای ملکول ها ).این محدوده هولوگرام باریک نام دارد .
زمانی یک هولوگرام باریک نامیده می شود که فاصله ی میان سطوح هذلولی های متوالی از ضخامت رسانگر های ثبت شده فرا رود .در این نقطه این مدل تجزیه میگردد زیرا دیگر مجموعه ای از سطوح هذلولی برای ثبت وجود ندارد .برای مثال هولوگرام های برجسته از چاپ مجموعه ای از الگوهای تداخلی بر روی صفحه های پلاستیک به وجود می آیند .این هولوگرام ها قابلیت تولید رنگ حقیقی را ندارند زیرا هیچ گونه انکساری در آن مشاهده نمی شود .

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ